Menu

ZIMOWE OBOWIĄZKI

19 stycznia 2014 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Po długiej nieobecności, zima zawitała do naszego miasta, pokrywając śniegiem i lodem chodniki i ulice. Referat Dzielnicowych Straży Miejskiej w Pruszkowie przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości oraz osobach wynajmujących je /w zależności od zapisów umowy najmu, dzierżawy/ w związku z okresem zimowym – opadami śniegu.

Strażnicy miejscy, wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, na bieżąco będą monitorować stan wywiązywania się z obowiązków także podmiotów gospodarczych, które działają w imieniu miasta w tym zakresie. Wykonawcy w przypadku kiedy będą uwagi, co do ich pracy, mogą być ukarani finansowo za brak należytego wywiązywania się z zawartych umów na likwidowanie śliskości nawierzchni oraz brak odśnieżenia ciągów pieszych. Prace te będą obserwowane, a brak ich wykonania skutkować będzie nałożeniem kar finansowych.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia oraz 13 września 1996 r. z późn. zm. (plik do pobrania w formacie pdf) oraz Uchwała nr XXXII/291/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21.03.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa (plik do pobrania w formacie doc).

OSTRZEGAMY !!!

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 20 do 500 zł. (zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia) lub sporządzić wniosek o ukaranie do V Wydziału Karnego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

Skip to content