Menu

Klauzula informacyjna Straży Miejskiej w Pruszkowie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Pruszkowie

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:                                                       

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie, 05-800 Pruszków ul. J.I. Kraszewskiego 14/16; tel.: (22) 735 88 52; fax (22) 758 66 49; e-mail: komendant@strazmiejska.pruszkow.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@strazmiejska.pruszkow.pl lub pisemnie pod adresem Straż Miejska Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych poniżej:
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 928, 2399, z 2019 r. poz. 125), w zakresie monitoringu wizyjnego z 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
 5. z art. 5a.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259);
 6. w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w związku z realizacją usług na rzecz Administratora;
 7. W celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d), np. działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia;
 8. w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) ,np. działania w obszarze ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji.

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.);
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 1. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie nr SM.022.07.2020 z dnia 15 września 2020 roku

Skip to content