Menu

Zimowe obowiązki

6 stycznia 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Po długiej nieobecności, zima zawitała do naszego miasta, pokrywając śniegiem i lodem chodniki i ulice. Straż Miejska w Pruszkowie przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości oraz osobach wynajmujących je /w zależności od zapisów umowy najmu, dzierżawy/ w związku z okresem zimowym – opadami śniegu.

Strażnicy miejscy, wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, na bieżąco będą monitorować stan wywiązywania się z obowiązków także podmiotów gospodarczych, które działają w imieniu miasta w tym zakresie. Wykonawcy w przypadku kiedy będą uwagi, co do ich pracy, mogą być ukarani finansowo za brak należytego wywiązywania się z zawartych umów na likwidowanie śliskości nawierzchni oraz brak odśnieżenia ciągów pieszych. Prace te będą obserwowane, a brak ich wykonania skutkować będzie nałożeniem kar finansowych.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia oraz 13 września 1996 r. z późn. zm. (plik do pobrania w formacie pdf) oraz Uchwała nr XLIII.445.2018 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1.03.2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa (plik do pobrania w formacie pdf).

Jak zawsze, zwracamy się także do Państwa o pomoc w realizacji naszych zadań. To najtrudniejszy czas w egzystencji osób bezdomnych i samotnych. W szczególności pory wieczorowo nocne, kiedy słupek rtęci na termometrach znacznie obniża się do wartości poniżej zera. Samotność, brak środków finansowych na zakup opału, odzieży zimowej, żywności, a w dalszej kolejności choroba alkoholowa, to główne problemy tych osób.

Nie pozostańmy obojętni widząc na swojej drodze lub posiadając informacje o osobach narażonych na wyziębienie organizmu, wymagających pomocy. Reagujmy również w sytuacjach kiedy napotkamy na swojej drodze osoby, które będą w stanie upojenia alkoholowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam wszystkich informacji o osobach bezdomnych, miejscach ich gromadzenia się, a także o osobach samotnych, które wymagają pomocy z zewnątrz – pod bezpłatny numer telefonu alarmowego „986”. Czekamy również na kontakt w formie elektronicznej na adres naszej skrzynki email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

OSTRZEGAMY !!!

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 20 do 500 zł. (zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia) lub sporządzić wniosek o ukaranie do II Wydziału Karnego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

 

Skip to content