Menu

Umundurowanie

24 sierpnia 2018 - PODSTAWOWE INFORMACJE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 1998 r.

w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzory:

– strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.

§ 2.

1. Strażnikowi gminnemu (miejskiemu), zwanemu dalej „strażnikiem”, przysługuje umundurowanie.

Umundurowanie strażnika składa się z ubiorów:

§ 3.

1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:

2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są:

2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są:

  1. kombinezon,
  2. kurtka
  3. spodnie

 

– stosowane do czynności specjalistycznych. 

2. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 1, są w kolorze ciemnogranatowym i posiadają jaskrawe oznakowanie.

 

3. Ubiór specjalny powinien być oznakowany na wysokości górnej części tułowia, zarówno z przodu jak i z tyłu, napisami o treści „Straż Gminna”(„Straż Miejska”).

 

4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym przez strażnika wykonującego zadania związane z kontrolą ruchu drogowego.

 

5. Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.

Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w § 2 ust. 2, są:

§ 7.

1. Na nakryciach głowy umieszcza się emblemat orła stylizowanego oraz otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.

 

2. Wzory nakryć głowy oraz stylizowanego wizerunku orła w koronie określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

§ 8.

1. Sznur galowy koloru żółtego upina się do marynarki wyjściowej na prawym ramieniu.

 

2. Wzór sznura galowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.

1. Guziki do munduru służbowego i wyjściowego są koloru żółtego i zawierają stylizowany wizerunek orła w koronie.

 

2. Lamówka koloru żółtego, o szerokości 3 mm, jest wszywana wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek spodni.

§ 10.

1. Do umundurowania strażnika wprowadza się dystynkcje służbowe, które są noszone na naramiennikach ubioru służbowego i wyjściowego.

 

2. Wzory dystynkcji na naramiennikach określa załącznik nr 7(1) do rozporządzenia.

§ 11.

1. Dopuszcza się noszenie:

2. Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie.

 

3. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:

§ 12.

Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 13. (2)

1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”, bezpośrednio po zatrudnieniu w straży.
2. W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, okres ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.
3. Wzór legitymacji strażnika określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 14. (3)

1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje znak identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i wyjściowego.
2. Wzór znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 15.

Na ubiorze służbowym i wyjściowym umieszcza się na rękawach, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, emblemat gminy, w której strażnik jest zatrudniony, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120×105 mm +/- 10 mm.

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie(4) po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (poz. 713)

 

Załącznik nr 1

WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO

Rys. 1. Zestaw służbowy z koszulobluzą

m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe” coordsize=”21600,21600″>

Rys. 2. Zestaw służbowy z wiatrówką

Rys. 3 i 4. Zestawy służbowe z koszulami z krótkim rękawem

Rys. 5 i 6. Zestawy służbowe ze swetrami

Rys. 7. Zestaw służbowy z kurtką uniwersalną krótką

Rys. 8. Zestaw służbowy z kurtką 3/4

Załącznik nr 2

WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO

Rys. 1. Zestaw wyjściowy z marynarką dwurzędową

Rys. 2. Zestaw wyjściowy z koszulą białą z krótkim rękawem

Rys. 3. Zestaw wyjściowy z płaszczem zimowym

Rys. 4. Zestaw wyjściowy z płaszczem letnim

Załącznik nr 3

WZORY UBIORU SPECJALNEGO

Rys. 1. Przykłady oznakowania ubioru specjalnego.

Minimalna wysokość liter 25 mm z przodu i 50 mm z tyłu. Zalecany jest srebrzysty kolor liter na żółtym odblaskowym tle.

Załącznik nr 4

WZORY NAKRYĆ GŁOWY

Rys. 1. Czapka służbowa okrągła dla inspektora i strażnika

Rys. 2. Czapka służbowa okrągła z jednym galonem dla naczelnika, zastępcy naczelnika, kierownika referatu

Rys. 3. Czapka służbowa okrągła z dwoma galonami dla komendanta i zastępcy komendanta

Rys. 4. Kapelusz damski

Rys. 5. Czapka typu sportowego

Rys. 6. Uszanka z daszkiem

Załącznik nr 5

WZÓR STYLIZOWANEGO WIZERUNKU ORŁA W KORONIE

Dla straży miejskiej

Stylizowany wizerunek orła tłoczony z metalu koloru żółtego lub haft komputerowy żółty na tle granatowym. Wymiary 55 mm × 55 mm.

Załącznik nr 6

WZÓR SZNURA GALOWEGO

Sznur galowy w kolorze żółtym jednakowy dla wszystkich strażników

Skip to content