Menu

OPŁACENIE MANDATU KARNEGO

25 sierpnia 2018 - CO I JAK ZAŁATWIĆ

OPŁACENIE MANDATU KARNEGO

AKTUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁACENIA MANDATU KARNEGO:

URZĄD MIEJSKI W PRUSZKOWIE

05-800 PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 14/16

NR: 49 1240 6973 1111 0010 8630 1623


Jeśli popełniłeś wykroczenie możesz zostać ukarany karą grzywny w postaci mandatu karnego.
Oto kilka informacji istotnych w takim przypadku:

1. Masz prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. W takim przypadku korzystając z art. 97 § 2 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenie Możesz odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy funkcjonariusz sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do sądu grodzkiego (art. 99 KPOW). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy oprócz kary grzywny będziesz musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.
2. W przypadku skorzystania z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego Funkcjonariusz Straży Miejskiej wręczy Ci do zapoznania i pisemnego pokwitowania Pouczenie o przysługujących prawach i obowiązkach osobie obwinionej o popełnienie wykroczenia” oraz „WEZWANIE do stawiennictwa w siedzibie Straży Miejskiej”, celem przesłuchania w charakterze sprawcy wykroczenia. Wezwanie możesz także otrzymać w formie listu poleconego.
3. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie, możesz zostać ukarany grzywną – karą porządkową w wysokości 250 zł. lub za każdą kolejną nieusprawiedliwione niestwiennictwo w wysokości 500 zł.
4. Swoje usprawiedliwienie braku możliwości stawienia się na wezwanie i wyznaczenie kolejnego terminu stawiennictwa możesz zgłosić i ustalić telefonicznie pod numerem tel. 7358853 lub 54.
5. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 §3 KPOW). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (art. 98 §2 KPOW).
6. Jeśli po uprawomocnieniu się mandatu uznasz, że nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą, bądź w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany stwierdzisz iż nie złamałeś prawa możesz w przeciągu 7 dni od nałożenia mandatu odwołać się do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Żadna inna instytucja nie jest władna, aby mandat unieważnić, bądź cofnąć (art. 101 §1 i 2 KPOW).
7. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi „dochód” budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz straży miejskiej – stanowi dochód właściwego samorządu (art. 100 KPOW).
8. Grzywna nałożoną mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
9. Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku musisz dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych.
10. Mandat bez opłat manipulacyjnych możesz zapłacić w kasie Urzędu Miasta w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, pokój nr 42 w dni powszednie od godziny 8:30 do 15:30.

Skip to content