Menu

CZYNNOŚCI strażników miejskich w ramach reakcji na „ZIMOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W MIEŚCIE PRUSZKOWIE”

4 lutego 2014 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Znaczny spadek temperatury daje odpocząć oraz nadrobić powstałe zaniedbania. Jednakże ostatnie dni zimowej aury (28.01 do 03.02.2014r.), spowodowały wzmożone działania pruszkowskich strażników w ramach akcji „ZIMA”. Pomimo wielokrotnych (corocznych) upomnień, pouczeń oraz nagłośnionych medialnie kampanii informacyjnych o zimowych obowiązkach wiele osób zapomniało o nich.

Zarządcy dróg, właściciele oraz administratorzy nieruchomości, administratorzy osiedli, a także firmy, które w ramach zamówień publicznych winny usuwać śnieg, lód i błoto pośniegowe z ciągów pieszych i jezdnych na terenie Pruszkowa nie wywiązało się w pełni z ustawowych obowiązków. Ilość wpływających zgłoszeń drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem internetu, jakie odnotowała nasza jednostka w ostatnim okresie czasu, świadczyła o wielkości zaniedbań oraz o ich skutkach. Piesi niemogący korzystać z chodników z powodu braku ich odśnieżenia, zakorkowane główne ciągi komunikacyjne miasta, samochody ciężarowe blokujące ulice z powodu stanu oblodzonej nawierzchni oraz spadające nawisy śnieżne – to główne zaniedbania, jakie odbierali dyżurni stanowiska dowodzenia.

Od dnia 28 stycznia br. pruszkowscy strażnicy miejscy, podczas pełnionych służb zadaniowo kierują podejmowanie czynności w kierunku niwelowania zaniedbań. Funkcjonariusze Referatu Dzielnicowych oraz patrole interwencyjne reagowały na bieżąco w przypadkach stwierdzonych zaniedbań. W ramach prowadzonych działań do dnia 03 lutego 2014r., (tj. do czasu podniesienia się wartości temperatury powietrza do obecnej oraz do czasu ustania opadów śniegu oraz zawiej i zamieć śnieżnych) podjęto 136 interwencji oraz wezwano do stawiennictwa 12 właścicieli nieruchomości, zrealizowano 52 zgłoszenia mieszkańców, przekazano 46 spraw do realizacji przez osoby odpowiedzialne za rejony miasta w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku odśnieżania i niwelowania śliskości chodników, zatok postojowych i komunikacyjnych. W 4 przypadkach funkcjonariusze zabezpieczali i wygradzali ciągi piesze w związku ze spadającymi nawisami śnieżnymi. W 2 przypadkach pomagano kierowcom samochodów ciężarowych, które zablokowały ruch. Ponadto, dyżurni jednostki przez całą dobę monitorowali stan nawierzchni ciągów jezdnych, przekazując 50 razy potrzebę pilnych interwencji odpowiedzialnych służb na pruszkowskich ulicach.

Prawidłowość i czas realizacji przekazanych zgłoszeń, pomagali ustalać dyżurni studia monitoringu wizyjnego miasta w wyniku, czego za zaniedbania, dotyczące braku odśnieżenia ciągów komunikacyjnych, wystosowano pismo interwencyjne do Mazowieckiego Zarządu Dróg i Mostów, który jest odpowiedzialny za stan nawierzchni dróg wojewódzkich, gdzie w dniu 29 stycznia br. brak zniwelowania śliskości wiaduktu nad torami PKP, spowodował zakorkowanie się głównych ciągów komunikacyjnych miasta na kilka godzin.

Kolejne działania skierowane zostały w celu wyegzekwowania właściwego utrzymania ciągów pieszych i jezdnych od pozostałych firm, które wykonują usługi na rzecz miasta. Mając bieżące informacje, przekazywane bezpośrednio przez dzielnicowych pracujących w rejonach służbowych, a także dokumentację fotograficzną funkcjonariusze Sekcji Wykroczeń naszej jednostki wszczęli 2 postępowania w stosunku do osób i firm, które winny świadczyć te usługi w sposób określony stosownymi umowami. Postępowania zakończono, nakładając za powstałe w tym czasie zaniedbania mandaty karne.

Ponadto w wyniku ujawnionych zaniedbań podjęto w sumie (tylko w w/w okresie czasu) 165 czynności służbowych w tym: zastosowano 25 pouczeń z natychmiastowym terminem odśnieżenia, wystosowano 12 wezwań do właścicieli, zarządców, administratorów terenów i nieruchomości, a także podjęto 66 interwencji w powyższych zaniedbaniach. W 4 przypadkach zastosowano w stosunku do osób, które nie dopełniły obowiązków sankcje karne w postaci nałożonych mandatów karnych. W dniu wczorajszym (03.02.br.) podjęto interwencję w stosunku do administratorów posesji komunalnych, gdzie w 8 przypadkach nieruchomości stwierdzono brak dbałości o przylegające do nich ciągi piesze. Jak ujawniła przeprowadzona kontrola w dniu dzisiejszym przez dzielnicowego naszej jednostki ? zaniedbania zostały zniwelowane.

Ponadto wszystkie patrole w służbach dobowych, kontrolowały znane nam miejsca gromadzenia się osób bezdomnych i spożywających alkohol. W opisywanym okresie czasu udzielono pomocy 4 takim osobom, które wymagały opieki (3 osoby odwieziono do noclegowni, 2 osoby dowieziono do MOPS-u).

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania odniosą pożądany skutek i poprawią stan pruszkowskich ulic i chodników. Informujemy o dalszych intensywnych działaniach pruszkowskiej Straży Miejskiej w tym kierunku. Jednocześnie kolejny raz przypominamy, że za brak wywiązywania się z obowiązków, jakie ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości strażnicy miejscy w ramach swoich uprawnień mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500,00 zł. lub skierować wniosek o ukaranie przez sąd.

Skip to content