Menu

Klauzula informacyjna Straży Miejskiej w Pruszkowie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Pruszkowie

Realizując obowiązek informacyjny,zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:                                                       

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Pruszkowie jest  Straż Miejska w Pruszkowie, reprezentowana przez Pana Włodzimierza Majchrzaka, Komendanta Straży Miejskiej.

05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-51, fax (22) 758-66-49  e-mail: komendant@strazmiejska.pruszkow.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: auditor@auditorsecurity.pl, bądź numerem telefonu: +48 696 011 969.

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych poniżej:

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.).

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie nr SM.022.02.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wielkość czcionki
Domyślna czcionka