Menu

Bezpieczna droga do szkoły 2019

27 sierpnia 2019 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do pruszkowskich szkół jest jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej w Pruszkowie. Coroczne działania, przygotowujące pracę funkcjonariuszy Referatu ds. Profilaktyki naszej jednostki, zaczynają się jeszcze w czasie przerwy wakacyjnej dla uczniów szkół aby w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich placówek.

W ostatnich dniach funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej skoncentrowali się w na kontrolach prawidłowości oznakowania i stanu infrastruktury technicznej znajdującej się w rejonach pruszkowskich placówek szkolno-wychowawczych.Celem przeprowadzonych kontroli jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego dojścia do szkół. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości lub usterek, które w znaczący sposób zagrażałyby uczniom udającym się na zajęcia szkolne.

Przy kilku skontrolowanych szkołach stwierdzono wytarcie pasów przejść dla pieszych wynikające ze zwykłego użytkowania jezdni lub zniszczone barierki ochronne. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały przekazane do właściwych zarządców dróg w celu niezwłocznego ich usunięcia.

Jednak kontrole stanu bezpieczeństwa przy szkołach są tylko drobnym wycinkiem zadań, które pruszkowska Straż Miejska realizuje dla bezpieczeństwa uczniów naszych szkół. W dniach od 02 do 13 września rozpoczyna się coroczna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, w trakcie której funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą pełnili służbę w rejonach szkół, nadzorując bezpieczne dojście dzieci i młodzieży do miejsc nauki.

W celu utrwalenia wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię i innych podstawowych przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki przeprowadzą szereg zajęć lekcyjnych, w trakcie których poruszona zostanie wymieniona problematyka bezpieczeństwa oraz inne autorskie programy profilaktyki bezpieczeństwa.

Jednocześnie zwracamy z prośbą do wszystkich mieszkańców Pruszkowa, aby w przypadku zauważenia w rejonach szkół jakichkolwiek nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, niezwłocznie informowali o tym fakcie stanowisko dowodzenia Straży Miejskiej w Pruszkowie pod bezpłatnym numerem tel. 986.
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy natomiast rodzicom radości z osiągnięć ich pociech.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content