Menu

Kolejne „wraki” odholowane przez strażników na miejski parking

10 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Mieszkańcy narzekają na brak miejsc parkingowych. Część z nich zajmowana jest przez pojazdy, które popularnie nazywane są „wrakami” i zajmują miejsca postojowe pozostałym mieszkańcom naszego miasta. Dzięki staraniom naszej jednostki, na ulicy Przejazdowej powstał parking dozorowany, na który odholowywane są pojazdy nieużytkowane lub których stan wskazuje na porzucone i zagrażające bezpieczeństwu i środowisku. Procedury wszczęte przez strażników, jakie muszą być przeprowadzone przed odholowaniem samochodu od sierpnia zeszłego roku doprowadziły do usunięcia niemal 30 pojazdów nieużytkowanych. W toku prowadzonych czynności ponad 20 pojazdów zostało usuniętych przez właścicieli/posiadaczy, a w kolejnych przypadkach wydano dyspozycję odholowania na parking miejski.

Kontrola i działania strażników, jakie prowadzone są w reakcji na bieżące zgłoszenia mieszkańców oraz własne kontrole i obserwacje pruszkowskich parkingów i ulic, doprowadziły do wszczęcia kolejnych kilkudziesięciu postępowań w stosunku do właścicieli „wraków”, które niebawem odholowane będą na parking miejski. Mamy nadzieję, że nasze działania doprowadzą do większego zainteresowania właścicieli pojazdów swoim mieniem i zmniejszą liczbę takich pojazdów w Pruszkowie. 

Czynności dotyczące pojazdów nieużytkowanych, pozostawionych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, podejmowane są na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz art. 50a ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dn. 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

W przypadku gdy pojazd pozostawiono na drodze wewnętrznej, prowadzenie czynności w oparciu o ww. artykuł jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy samochód stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i w takim przypadku może zostać odholowany na parking miejski.

Zgłoszenia o nieużytkowanych pojazdach na drogach publicznych można kierować do naszej jednostki pod bezpłatny numer telefonu 986 lub drogą elektroniczną na adres kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Parking na samochody – wraki w Pruszkowie

Wiedzieliście o tym, że w Pruszkowie powstał parking na wraki? 🚗🚗🚗Miasto Pruszków

Opublikowany przez Telewizja Kablowa Tel-Kab Poniedziałek, 4 lutego 2019

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content